Moc natury dla wymagających

Polityka Prywatności i Przepisy RODO

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Stronę Internetową ISOFIT prowadzoną pod adresem www.isofit.pl przez Doradztwo i Finanse Maciej Główka Zawiera również informacje w zakresie stosowania w plików Cookies i narzędzi analitycznych.
Administratorem danych osobowych jest Doradztwo i Finanse Maciej Główka wpisany do NIP: 747-179-17-20, REGON: 365638062. zwaną dalej „ISOFIT” (zwaną dalej „Administratorem”).
Dane osobowe zbierane przez ISOFIT za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
ISOFIT informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera.
ISOFIT dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu nie jest używany bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.

2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANA DANYCH OSOBOWYCH
Na stronie Internetowej ISOFIT dane osobowe zbierane są w następujących przypadkach:

1) w celu wykonania zawartej z Klientem negocjacji oraz umowy sprzedaży, – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)

2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej – NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.

3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

a) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.
Administrator przekazuje dane wyłączeni wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,

b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie Sklepu Internetowego),

c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym

d) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.

4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie: niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.

5 PROFILOWANIE
Strona Internetowa ISOFIT może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.
Funkcja ta pozwoli Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwoli również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak:

a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,

b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,

c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,

d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 21 RODO

e) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy [nazwa] przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,

f) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapominanym” – podstawa prawna art. 17 RODO

g) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,

h) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,

i) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7 PLIKI COOKIES
1) Strona Internetowa ISOFIT używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji strony internetowej oraz sklepu, a w szczególności do:

a) dostosowania zawartości stron internetowych i Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

b) rozpoznania urządzenia Użytkownika Internetu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;

d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Użytkownika;

e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

3) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w na stronie Internetowej i sklepie zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

a) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

4) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:

a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google AdWords, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console) Więcej informacji https://support.google.com/google-ads/answer/2407785;

b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;

c) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia Użytkownikom kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj. e-mail.

6) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej

lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

8) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administrator Strony Internetowej i Sklepu Internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres: isofitwroclaw@gmail.com inspektora danych osobowych.
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 01.03.2020